Zasady wędkowania

ABC - ogólne zasady wędkowania

Ogólne zasady wędkowania

oraz przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego

(opracowano w oparciu o dokument Zarzadu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego)

Kto może wędkować na wodach skarbu państwa?

Pierwszym warunkiem uprawiania wędkarstwa jest posiadanie karty wędkarskiej. Karty wędkarskie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania starosta po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW egzaminu ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Szczegóły nt.: czasu i miejsca przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską są na podstronie KARTA WĘDKARSKA a na ewentualne pytania odpowie biuro Okręgu: patrz strona KONTAKT. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat, pod warunkiem łowienia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę.

Drugim warunkiem łowienia ryb na wędkę jest wykupienie od użytkownika rybackiego zezwolenia na amatorski połów ryb. Na wodach użytkowanych rybacko przez Polski Związek Wędkarski funkcję zezwolenia pełni składka okręgowa. Tylko członkowie PZW mogą ją wnosić. Składka ta jest przeznaczona na ochronę i zagospodarowanie wód. Jej wysokość jest różna w różnych Okręgach PZW. Reguluje ją uchwała budżetowa biorąca pod uwagę koszty realizacji obowiązków wynikających z zapisów operatów rybackich, na mocy których dany Okręg gospodaruje na wodach dzierżawionych od Skarbu Państwa ( takich jak np. Wisła , Narew, Bug itp.). Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy obowiązani są wnieść stosowną opłatę za wędkowanie w siedzibach Zarządów Okręgów, bądź w innych ustalonych przez okręgi miejscach. Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe mogą być członkami PZW.

Kto może zostać członkiem PZW?

Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki ( § 9 p. 1 Statutu PZW). Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego (§ 9 p.2 Statutu PZW).

Jak to zrobić?

Osoby zamierzające wstąpić do Związku winny zgłosić się do siedziby wybranego przez siebie koła PZW i w pierwszej kolejności zdobyć kartę wędkarską (patrz powyżej). Następnie wypełniają deklarację i wniosą składkę wpisową (w 2011 r: osoby do 16 roku życia - 12 zł, pozostali 25 zł) oraz składkę członkowską na dany rok (więcej patrz: SKŁADKI.) Aby móc wędkować na łowiskach danego Okręgu PZW, wnoszą składkę okręgową. Składka ta pozwala również łowić ryby na wodach innych Okręgów, które podpisały porozumienie o wzajemnym uznawaniu składek (opłat) za wędkowanie.

Jakich przepisów trzeba przestrzegać i kto może kontrolować wędkującego?

Podczas wędkowania przestrzegać należy ustawy o rybactwie śródlądowym, a w przypadku łowienia ryb na wodach administrowanych przez PZW również postanowień zawartych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz limitów dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu (więcej patrz: REGULAMIN)

Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych przepisów uprawnieni są: Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka , Policja, Straż Ochrony Mienia PZW, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Leśna, Straż Parków Narodowych
i Krajobrazowych.

 

ZASADY WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE  NA WODACH
OKRĘGU MAZOWIECKIEGO  W ROKU 2020r.